Home / ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน / กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 12.00 น.

ณ อาคารรัตจันทน์ (หอประชุม) โรงเรียนทุ่งศรีอุดม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงกฎระเบียบของโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนรู้และถือปฏิบัติ

และการชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองรับทราบ

รวมถึงการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง

เพื่อคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษา