Home / ไม่มีหมวดหมู่ / คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งศรีอุดม

ที่ ชื่อ – สกุล  ตำแหน่ง ตำแหน่งปัจจุบัน
1 นายนิรันดร์  บรรประจง ประธานกรรมการ นายกอบต.โคกชำแระ
2 นายสามารถ  สายแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ กำนันตำบลกุดเรือ
3 ด.ต.ศุภโชค  ฐานเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สจ.ทุ่งศรีอุดม
4 นายเลิศ  พงษ์ภา ผู้ทรงคุณวุฒิ กำนันตำบลโคกชำแระ
5 นายบุญหนา  ปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใหญ่บ้านพลาน ม.6
6 นายสำลี  สิงห์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ นายกอบต.นาเกษม
7 นายบุญทอง  บรรประจง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกชำแระ ม.3
8 ร.ต.อ.พิชัย  สุดแสนยา ผู้แทนผู้ปกครอง รับราชการ รองสวป.สภ.ทุ่งศรีอุดม
9 นายมณฑล  วะดา ผู้แทนศิษย์เก่า พนักงานฯ ร.พ.ทุ่งศรีอุดม
10 นายสฤษดิ์  โคจร ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้ใหญ่บ้านหนองสะโน ม.4
11 นายบุญเพ็ง  สร้อยปัสสา ผู้แทนองค์กรปกครองฯ รองนายกฯอบต.โคกชำแระ
12 นางกุหลาบทิพย์  สืบสา ผู้แทนครู ครู คศ.3 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
13 พระครูไพศาลธรรมประสุต ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ เจ้าคณะอำเภอทุ่งศรีอุดม
14 พระมหาแสวง ปญฺญาคโม ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ วัดไร่รองเมือง ต.นาเกษม
15 นายธำรงค์  วิเศษรอด กรรมการและเลขานุการ ผอ.โรงเรียนทุ่งศรีอุดม

 

ใส่ความเห็น