Home / ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน / ต้อนรับครูใหม่ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม

ต้อนรับครูใหม่ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางนิภาพร บัวชม รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศรีอุดม

ได้นำคณะครูต้อนรับ ครูที่ได้รับการย้ายสถานศึกษามา

นางสาวนพรัตน์  แจ่มใส  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

และคณะครูจากโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม ณ อาคารโสตทัศนศึกษา โรงเรียนทุ่งศรีอุดม