ปฏิทินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ปฏิทินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2567

ครั้งที่ กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ
ดำเนินการ กำหนดส่ง
1 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 16 พฤษภาคม 2567
2 รายงานกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 16 พฤษภาคม 2567

ถึง 7 มิถุนายน 2567

7 มิถุนายน 2567
3 เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 27 พฤษภาคม 2567

ถึง 21 มิถุนายน 2567

4 รายงานกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 27 พฤษภาคม 2567

ถึง 21 มิถุนายน 2567

21 มิถุนายน 2567
5 -ทำแบบประเมิน SDQ

-ทำแบบประเมิน EQ

-คัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล

27 พฤษภาคม 2567

ถึง 21 มิถุนายน 2567

21 มิถุนายน 2567

 

ปฏิทินการตรวจทรงผมเครื่องแต่งกาย ปีการศึกษา 2567

ครั้งที่ เดือน ระยะเวลา
1 พฤษภาคม 27 – 31 พฤษภาคม 2567
2 มิถุนายน 17 – 21 มิถุนายน 2567
3 กรกฎาคม 15 – 19 กรกฎาคม 2567
4 สิงหาคม 12 – 16สิงหาคม 2567

 

*** กำหนดการณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม