Breaking News
Home / ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน / ประกาศโรงเรียนทุ่งศรีอุดม การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศโรงเรียนทุ่งศรีอุดม การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศโรงเรียนทุ่งศรีอุดม
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
—————————————-
ด้วย  โรงเรียนทุ่งศรีอุดม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙  มีความประสงค์จะรับสมัคร ข้าราชการครู สายงานการสอน                    ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกษียณอายุราชการ ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ๓๘๗๖  ลงวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๔๗  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖  สั่ง ณ  วันที่  ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖   เรื่อง  มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน  ๑  อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกชีววิทยา  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑.  ชื่อตำแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง
๑.๑  ชื่อตำแหน่ง   ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ อัตรา วิชาเอกชีววิทยา ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๗,๐๐๐ บาท ระยะเวลาการจ้าง ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
๒.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครรับการสอบคัดเลือก
๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครรับการสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังต่อไปนี้
(๑)  มีสัญชาติไทย
(๒)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน                          (๔)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๕)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
          หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
…./๒.๒ คุณสมบัติ

๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(๑)  เป็นข้าราชครู สายงานการสอน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว
(๒)  มีคุณวุฒไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญ
ปฏิบัติการสอนที่คุรุสภากำหนด
(๓) มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในสาขาวิชาเอก ชีววิทยา
(๔) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่สอน
(๕) ต้องปฏิบัติงานได้เต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
๓.  การรับสมัคร
๓.๑  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  ติดต่อสอบถามรายละเอียด ที่ โทร. ๐ – ๔๕๙๕ – ๙๙๔๓
          ๓.๒  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบรับการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ณ  หน้าห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ  โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
          ๓.๓  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด  ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  ๖  เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน  ๓  รูป  (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปด้วย)
(๒)  สำเนาวุฒิการศึกษาและ Tran script ฉบับภาษาไทย  จำนวน  ๑  ชุด
(๓)  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ  จำนวน  ๑  ฉบับ
(๔)  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  ๑  ฉบับ
(๕)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  ๑  ฉบับ
(๖)  ใบรับรองแพทย์ (ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น )  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน
และแสดงว่าไม่เป็นโรค ต้องห้ามตามกฎ  ก.พ.ฉบับที่  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  จำนวน  ๑ ฉบับ
(๗)   หลักฐานอื่น  ๆ  เช่น  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  เป็นต้น
          ๓.๔  เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง  ๆ  ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่รับสมัคร  อันมีผลทำให้ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
สอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

…./๔.  หลักเกณฑ์
๔.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
โรงเรียนทุ่งศรีอุดม อำเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ จะดำเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ส่วนที่ ๑การประเมินประวัติ และผลงาน คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน และส่วนที่ ๒ การสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ ๑ ประเมินประวัติและผลงาน คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน พิจารณาดังนี้
๑. คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ
๒. ผลงานระหว่างการดำรงตำแหน่งครูผู้สอน (ก่อนเกษียณอายุราชการ)
ส่วนที่ ๒ ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน พิจารณาดังนี้
๑. ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
๒. ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
๓. จิตวิญญาณของความเป็นครู
๔. ท่วงที วาจา อุปนิสัย
๕. ทัศนคติและแรงจูงใจ
         ๕.  กำหนดวัน   เวลา  ในการคัดเลือก

วัน  เดือน  ปี
เวลา
การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม
  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป
ประเมินประวัติและผลงาน
สอบสัมภาษณ์
๕๐  คะแนน
๕๐  คะแนน

          สถานที่สอบสัมภาษณ์  ห้องรองผู้อำนวยการ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
๖.  เกณฑ์การตัดสินการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครต้องผ่านการประเมินสมรรถนะด้านต่าง  ๆ โดยได้รวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนรวมจากสูงลงมาต่ำ หากคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
         ๗.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
โรงเรียนทุ่งศรีอุดม  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามลำดับคะแนน ภายในวันที่  ๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓   ณ  โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
         ๘.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
๘.๑ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการจัดทำสัญญาจ้างตามลำดับที่
๘.๒ การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกเป็นหนังสือ เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนครั้งแรกและให้มา
รายงานตัว  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
๘.๓ ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณแห่งแผ่นดิน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ   ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติจะถูกยกเลิกการจ้างและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้


ประกาศ   ณ  วันที่  ๒๗ มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุรเชษฐ์   บุตรพรหม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศรีอุดม

ปฏิทินการคัดเลือกและสรรหาเป็นเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

กำหนดการ วันที่ดำเนินการ
๑. ประการศรับสมัครคัดเลือกและสรรหา วันที่ ๒๗ มกราคม – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
๒. รับสมัครคัดเลือกและสรรหาผู้ยื่นความประสงค์จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน วันที่ ๓๑ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรร ภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๔. การดำเนินการคัดเลือกและสรรหาเพื่อปฏิบัติงานอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
– ประเมินประวัติและผลงาน
– ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ
(สอบสัมภาษณ์)
ภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๕. ประกาศผลการตกลงจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๖. จัดทาสัญญาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานอัตราจ้าง
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

องค์ประกอบการประเมินตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินประวัติและผลงาน
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ส่วนที่ ๑ ประวัติและผลงาน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวชี้วัด ดังนี้

ที่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา
๑. คุณวุฒิการศึกษา
1. ระดับปริญญาตรี
2. สูงกว่าระดับปริญญาตรี
(10 คะแนน)
8 คะแนน
10 คะแนน
พิจารณาจากการศึกษาสูงสุด
๒. ประสบการณ์การสอน/การทำงาน
1. ระยะเวลา 10 – 15 ปี
2. ระยะเวลา 16 – 25 ปี
3.ระยะเวลา 25 ปี ขึ้นไป
(20 คะแนน)
16 คะแนน
18 คะแนน
20 คะแนน
พิจารณาจากระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
หรือเคยสอนในสถานศึกษาตาม        คำรับรองของเจ้าตัว เศษของปีตั้งแต่
6 เดือนขึ้นไปนับเป็น 1 ปี
๓. ผลงานดีเด่นที่เกิดขึ้นสำหรับตนเอง
1. ระดับประเทศ/สพฐ.
2. ระดับจังหวัด/ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3. ระดับโรงเรียนและศูนย์เครือข่าย
(20 คะแนน)
20 คะแนน
18 คะแนน
16 คะแนน
พิจารณ าจาก เกียรติบัตร วุฒิบัตร
ประกาศ

ส่วนที่ 2 สัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้

ที่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา
1 ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบคาถามเกี่ยวกับ
ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา
2 ความสามารถ 10 คะแนน พิจารณาจากประสบการณ์การประกอบ
คุณงามความดีต่อตนเอง ครอบครัวและ
สังคม
3 จิตวิญญาณของความเป็นครู 10 คะแนน พิจารณาจาก เจตคติ อุดมการณ์ ที่มีต่อ
วิชาชีพครู
4 ท่วงที วาจา อุปนิสัย 10 คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง
ท่วงทีวาจา การสื่อสาร
5 ทัศนคติและแรงจูงใจ 10 คะแนน พิจารณ าจากการประมวลการตอบ
คาถามโดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาใน
เชิงบวกและสามารถอธิบายหลักคิดและ
วิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้

 

About admin

Check Also

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

โรงเรียนทุ่งศรี …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *