Home / ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน / มอบชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มูลนิธิปรารถนาดี

มอบชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มูลนิธิปรารถนาดี

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนทุ่งศรีอุดมได้ส่งมอบชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประเด็นความรุนแรง
จากมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี(Patthanadee Foundation) แก่นักเรียนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4 5 และ 6