Home / ไม่มีหมวดหมู่ / โรงเรียนนำร่องนวัตกรรมการศึกษา

โรงเรียนนำร่องนวัตกรรมการศึกษา

 

รายชื่อสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

 

 

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนทุ่งศรีอุดม

 

 

แบบรายงานผลการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา